Algemene voorwaarden 

Datum: 05-06-2019 

Om de behandeling bij je verzekeraar te kunnen declareren is een geldige verwijsbrief nodig. Daarin moet staan: verwijzing naar generalistische basisggz (GBGGZ), het vermoeden van een DSM-classificatie en tevens welke stoornis wordt vermoed, een handtekening/praktijkstempel en de AGB-code van de huisarts. 

Met jouw toestemming wordt de huisarts geïnformeerd over het verloop van de behandeling. 

Individuele afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Als de afzegging binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak is, wordt 50% in rekening gebracht vanwege de al gereserveerde tijd. Deze factuur kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. 

Wanneer je besluit de behandeling te stoppen of niet meer te komen en ons hier niet over informeert, zullen wij uiterlijk 3 maanden na ons laatste consult je dossier sluiten. De factuur sturen wij dan naar jou . Het kan zijn dat je verzekeraar hierna een behandeling bij een andere psycholoog niet vergoedt, kijk hiervoor je polisvoorwaarden na. 

BrainSpa heeft geen contract met zorgverzekeraars.   Na beëindiging van de therapie brengen wij de factuur in rekening bij jou. Je dient de factuur zelf te betalen binnen 14 dagen. Daarnaast ontvang je van BrainSpa een aparte rekening die je kan indienen bij je zorgverzekering. De zorgverzekeraar kan het eigen risico in rekening brengen en heeft het recht om dossiers en diagnoses te controleren. 

Onvergoede zorg   Je ontvangt de factuur en kunt die niet indienen bij de zorgverzekeraar. Betaling graag binnen 14 dagen. 

Voor facturen die niet via de zorgverzekeraar lopen, gelden betalingsvoorwaarden van de praktijk, zoals gedeponeerd door het Nederlands Instituut voor Psychologen. Deze zijn hier in te zien.

Betalingsvoorwaarden 

Artikel 1  Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen BrainSpa en de cliënt. 

Artikel 2  Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is BrainSpa gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. 

Artikel 3  BrainSpa stuurt in principe binnen 20 dagen na de onderzoeks- en/of behandelingsdatum een factuur naar de cliënt. 

Artikel 4  De door BrainSpa aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. 

Artikel 5  Indien door de cliënt aan BrainSpa machtiging is verleend tot bank incasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruik van gemaakt. 

Artikel 6  Indien door de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen na de onder art.5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim. 

Artikel 7  Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal BrainSpa de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij/zij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwd BrainSpa de cliënt uitdrukkelijk dat er na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn. 

Artikel 8  Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan de aan zijn/haar verplichtingen, dan is BrainSpa zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 

Artikel 9  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €40,-. 

Artikel 10  Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en BrainSpa onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat BrainSpa zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij/zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging. 

Er wordt een ROM-meting afgenomen aan het begin en het eind van de behandeling. Deze gegevens worden geanonimiseerd doorgestuurd aan een instantie die het effect van de geestelijke gezondheidszorg bijhoudt (Stichting Benchmark GGZ, SBG). Je kunt als cliënt bezwaar maken tegen afname van de ROM-vragenlijsten en/of het delen van de informatie met de SBG, door een privacyverklaring in te vullen.

 

Dit jaar al in behandeling (geweest) bij een andere ggz-aanbieder?   Dan ben je verplicht dit van te voren te melden bij Brainspa. De reden hiervoor is dat als er nog een andere behandeling lopende is, je zorgverzekeraar zal besluiten de zorg niet te vergoeden. Formeel mag je slechts bij maximaal één ggz-aanbieder tegelijkertijd behandeling ontvangen. Ook is er een regel die bepaalt dat je per diagnose en hulpvraag slechts één behandeling basis-ggz kan ontvangen. Overleg als je eerder in behandeling bent geweest dit jaar, van tevoren even met de psycholoog over de mogelijkheden. Mocht de verzekeraar de kosten om deze reden niet dekken, dan wordt de factuur bij jou persoonlijk in rekening gebracht. 

Klachten   Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over onze samenwerking. Als dit het geval is, dan is het belangrijk dat je dat bij ons bespreekbaar maakt. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing. Komen we er niet samen uit en wil je weten wat de mogelijkheden zijn, kijk dan op de website van het NIP (de beroepsvereniging voor psychologen) voor een klachtenregeling.

Kwaliteitsstatuut Brainspa heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit kan worden opgevraagd via Zorginstituut Nederland en is ook hier in te zien. 

Privacyverklaring  De praktijk vindt het belangrijk om zorgvuldig met je gegevens om te gaan. De toelichting hierbij is te lezen in de privacyverklaring. 

Voortgang behandeling bij uitval psycholoog 

Mocht je al in behandeling zijn en jou behandelaar valt onverwachts uit, dan wordt je geïnformeerd door Brainspa. Mocht er sprake zijn van langdurige uitval dan dien je contact op te nemen met jou huisarts. Je kunt dan in overleg beslissen of je de behandeling bij een andere behandelaar van Brainspa wilt voortzetten. 

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Je zorgverzekeraar kan om een AGB-code vragen (Algemeen Gegevens Beheer). Met behulp van deze unieke code kan een verzekeraar alle zakelijke gegevens over de praktijk eenvoudig achterhalen. De AGB- code van de praktijk is 94 057882 en de AGB-code van hoofdbehandelaar Else Dahmen is 94 004465. 

 

Neem contact met ons op

Heb je een vraag of wil je je aanmelden voor een analyse of traject?
Laat het ons hieronder weten.