Kwaliteitsstatuut 

 

Registraties en kwaliteitsstatuut

Registraties:
NIP: 90943
AGB code: 94 057882

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Else Dahmen BIG-registraties: 59063344525 Overige kwalificaties: Psycholoog NIP Basisopleiding: Neuropsychologie AGB-code persoonlijk: 94004465

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: BrainSpa E-mailadres: else@brainspa.nl KvK nummer: 62401904 Website: www.brainspa.nl AGB-code praktijk: 94057882

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Neurofysiologische en (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling van onder andere:

– aandachtstekort problemen

– emotieregulatie problemen

– pervasieve ontwikkelingsstoornissen

– trauma, waaronder vroegkinderlijk trauma (o.a. adoptie)

– de gevolgen van niet- aangeboren hersenletsel

– hoge prikkelgevoeligheid (gerelateerd aan hoog sensitiviteit, autisme, hersenletsel en/of trauma) – slaapproblemen

– stress- en spanningsklachten

 Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van:

– neurofeedback

– biofeedback

– Mindfulness

 – Cognitieve therapie – Ouderbegeleiding

– Psychoeducatie

– Systeemopstellingen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Else Dahmen BIG-registratienummer: 59063344525

 

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Collegapsychologen en -psychotherapeuten Anders: Stichting Adoptievoorzieningen Mind&Health

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Mind&Health, multi-disciplinair team met o.a. artsen, fystioherapeuten en voedingsdeskundigen. Stichting Adoptievoorzieningen

drs. F. Klein Wassink, GZ-psycholoog
drs. M. van der Maarel, psychotherapeut dr. B. Bakker, psychiater

Regionaal zijn er collega’s zijn er verschillende collega’s met specialismen naar we we zonodig verwijzen voor samenwerking, waaronder:

drs. M. van Houten, systeemtherapeut/GZ-psycholoog

A. Pietersen, fysiotherapeut

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Consultatie en intervisie

op- en afschaling zorg

multi-disciplinaire samenwerking rondom diagnose/behandeling specialistische problematiek Consultatie met betrekking tot medicatie

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

In acute situaties kunnen cliënten bij crisis terecht bij de huisarts of crisisdienst in de regio waar de cliënt woont. Zo nodig wordt met een betrokken psychiater/behandelaar een afspraak op maat gemaakt voor een specifieke cliënt.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: er cliënten worden gezien uit meerdere gemeenten en per cliënt wordt bekeken of er afspraken nodig zijn.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no- show tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie
Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: www.psynip.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

E.M. Dahmen

Ik upload het document met de klachtenregeling op:

www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: www.psynip.nl

Ik upload het document met de geschillenregeling op:

www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar: Collega’s uit het BrainSpa team:

Marjolijn Bakker en/of

Marieke van Ussel

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

 

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

 

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://brainspa.nl/brainspa/algemene- voorwaarden/

 

12. Aanmelding en intake

 

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): De aanmelding verloopt telefonisch of via een contactformulier op de site. David Veninga (mede- directeur BrainSpa) begeleid de aanmelding en de communicatie rondom de eerste

 

 

 

 

 

 

 

kennismaking/intake. De intake wordt verzorgd door Else Dahmen. Zij verzorgt de inhoudelijke communicatie. David Veninga verzorgt de communicatie rondom afspraken en vergoeding.

 

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

 

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

 

Naam: Else Dahmen

 

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving

9401 gz-psycholoog, 1e lijn 9406 gz-psycholoog

 

Gespecialiseerde ggz:

 

Geen

 

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

 

Nee

 

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

 

Naam: Else Dahmen

 

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving

9401 gz-psycholoog, 1e lijn 9406 gz-psycholoog

 

Gespecialiseerde ggz:

 

Geen

 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

 

Naam: Else Dahmen

 

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving

9401 gz-psycholoog, 1e lijn 9406 gz-psycholoog

 

Gespecialiseerde ggz:

 

Geen

 

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

 

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

 

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang van de behandeling wordt tijdens de sessies direct met de cliënt besproken. Dit wordt vastgelegd in het dossier. Wanneer cliënt en ik besluiten dat het behulpzaam is in de behandeling naasten te betrekken, dan worden ze uitgenodigd aanwezig te zijn bij een gesprek.

De praktijk is tijdens werktijden telefonisch bereikbaar en ikzelf via mail. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt of ik neem zelf contact op binnen 48 uur.

 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De voortgang wordt in evaluatiegesprekken besproken aan de hand van door BrainSpa ontwikkelde symptoom vragenlijsten en aan de hand van behaalde trainingsresultaten (meetgegevens van hersenactiviteit, hartslag, ademhaling en huidgeleiding). Daarnaast vinden er ROM-metingen plaats (voor, tussen en nameting) welke worden meegenomen in de voortgangsgesprekken. Zonodig wordt het behandelplan aangepast.

 

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

 

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Tussenevaluatie geschied na circa 10 weken of zes sessies. Indien aan de orde gebeurt dit uiteraard eerder.

 

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

 

Tevredenheid van de cliënt wordt periodiek gemonitored in de gesprekken. Ook de uitslagen van de vragenlijsten kunnen hiervoor aanleiding geven, bijvoorbeeld als de behandeldoelen niet voldoende bereikt worden.

 

15. Afsluiting/nazorg

 

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

 

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

 

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

 

16. Omgang met patientgegevens

 

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

 

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

 

III. Ondertekening

 

Naam: Else Dahmen Plaats: Zutphen Datum: 16-04-2018

 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

 

 

 

Neem contact met ons op

Heb je een vraag of wil je je aanmelden voor een analyse of traject?
Laat het ons hieronder weten.

13 + 13 =